Aktuális adatvédelmi nyilatkozat

A bda.hu weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”) működtető BDA Kft. (székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-173099, adószám: 24349103-2-43) számára fontos, hogy adatkezelése során az Európai Unió és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) hatályos rendelkezéseinek megfelelően járjon el.

Fogalom-meghatározások

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Jelen tájékoztató szempontjából adatkezelőnek minősül:

BDA Kft.
Székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-173099
Adószám: 24349103-2-43
NAIH: NAIH-104524/2016.
Ügyvezető: Mészáros Miklós
Telefonszám: +36 30 637 1229
E-mail: info@bda.hu

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Jelen adatvédelmi tájékoztató szempontjából adatfeldolgozónak minősül az adatkezelő által igénybe vett WEB tárhelyszolgáltató:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Jelen adatkezelési tájékoztató a bda.hu weboldal adatkezelését szabályozza.

Tájékoztatás az adatkezelésről

Adatkezelő a személyes adatokat a jogszerűség, tisztesség ás átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság elvének betartásával, valamint az integritás és bizalmas adatkezelés elveinek megfelelően kezeli. Adatkezelőnek az elszámoltathatóság elve alapján képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, az űrlapon keresztül elküldött üzenet tartalma.

Az adatkezelés célja: kapcsolat felvétel, ajánlat készítés, szerződés, megrendelés teljesítés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az űrlap elküldésével az űrlapon a nem kötelezően kitöltendő adatok esetén; továbbá a felek között létrejövő szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

Az űrlap elküldésének az időpontja és az IP-cím technikai célból rögzített adatok.

Az érintettek köre: a Honlapon regisztrált, hírlevélre feliratkozott vagy látogató.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruláson alapuló adatkezelés az opcionálisan megadható adatok tekintetében, vagy ha szolgáltatásra nem kerül sor, így szerződés teljesítéséhez és a számlázáshoz nem szükséges a személyes adatok tárolása, a hozzájárulás visszavonásával, azaz a regisztráció törlésével szűnik meg. Az Érintett Felhasználó / Vásárló által megadott személyes adat törléséről a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is és más érvényes jogalap hiányában az e-mailcím törlésre kerül, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. E rendelkezések nem érintik a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelést, az esetleges jogérvényesítéshez szükséges adatkezelést és a számlák Szolgáltató általi megőrzésének idejére vonatkozó törvényi kötelezettséget: a számlákat 8 évig meg kell őrizni a számviteli törvény rendelkezései szerint.

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön, mint Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Önnek, mint Érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférés igényét, azok törlésére, módosítására vagy kezelésének korlátozására, az adatok hordozhatóságára vonatkozó kérelmét, valamint az adatkezelések elleni tiltakozását kérjük, jelezze az adatkezelőnek a jelen tájékoztató I. fejezetében megjelölt elérhetőségein.

Hozzáféréshez való jog: Ön – amennyiben az adatkezeléssel érintett személy (Érintett) – jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, abban az esetben Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz és az adatkezelésekkel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog és az adatok elfeledtetéséhez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, meghatározott feltételek esetén.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ön számára adatkezelő biztosítja a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, akkor adatait az adatkezelő a továbbiakban ebből a célból nem kezeli.A fenti jogérvényesítéssel kapcsolatban az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a kérelem okán felmerült intézkedésekről. E határidő szükség esetén további 60 nappal meghosszabbítható az Ön erre vonatkozó, indokolt tájékoztatásával. Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme alapján, úgy késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Adatkezelés incidens esetén Adatkezelő a Hatóságot, valamint az Érintettet a rendeletben foglaltak szerint haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül értesíti, illetve tájékoztatja.

Jogorvoslatok

Panasztételi lehetőség: az adatkezelő esetleges jogsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bíróság: Ön bírósági úton is kérheti esetleges jogvitájának elintézését, jogsérelmének orvoslását.

A Honlapon alkalmazott Cookiek

A Cookiek-kal (sütikkel) kapcsolatos adatkezelés célja a weboldal megfelelő, hatékony működésének biztosítása. Jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

A használatot elősegítő sütik esetében az adatkezelés jogalapja a weboldalt látogató személyek hozzájárulása. Az adatkezelés célja a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

A weboldalon továbbá teljesítményt biztosító sütik kerülnek elhelyezésre:

 • Facebook sütik sütikkel kapcsolatban az alábbi oldalon tájékozódhat: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Google AdWords sütikkel kapcsolatban az alábbi oldalon tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
 • Google Analytics sütikkel kapcsolatban az alábbi oldalon tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Működéshez elengedhetetlen cookiek

Cookie neve Cookie leírása és célja Szolgáltató Tárolási idő
ba_vid Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználótól származnak. Barion Payment Zrt. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.
ba_vid.xxx Célja a a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidat követhessük két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatásod időbélyeged az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély. Barion Payment Zrt. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.
ba_sid Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetedet azonosítani tudjuk honlapokon átívelően. Barion Payment Zrt. 30 percig
ba_sid.xxx Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngésződ munkamenetét (session) azonosítani tudjuk az adott honlapon belül. Barion Payment Zrt. 30 percig

Marketing célú cookiek

Cookie neve Cookie leírása és célja Szolgáltató Tárolási idő
BarionMarketingConsent.xxx Célja azon nyilatkozatod tárolása, hogy hozzájárultál-e a böngészési szokásaidból származó adatok gyűjtéséhez és a vásárlási szokásaid vizsgálatához személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében. Amennyiben a hozzájárultál, akkor a működéshez szükséges cookie-k között elhelyezett alábbi, bankkártyás csalásmegelőzési célú cookie-k által gyűjtött adatokat, böngészési szokásaidat a vásárlási szokások vizsgálatához is felhasználjuk személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében. Barion Payment Zrt. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.
Media and advertiser partners' cookie Célja a Barion rendszer és az adott partner rendszerének eltérő felhasználói azonosítójának szinkronizációja, párosítása. A fenti cookie-k működésük részeként jelzik a partnerek szerverének, hogy töltse le a saját felhasználói azonosító cookie-ját a weboldal látogatójának böngészőjébe. Így a két rendszerben egyidőben, egy böngészőben keletkező azonosítók párosítva lesznek. Barion Payment Zrt. A cookie-król részletes tájékoztatást az egyes partner cookie tájékoztatójában találod. Az ilyen célú cookie-kat használó partnerek listáját a cookie tájékoztatójukra mutató hivatkozással együtt itt találod.

Adatfeldolgozó partnerek

mint felhasználó a Barion Marketing Cloud-hoz és a Barion Pixelhez

 • DataMe Kft. 1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.
 • Dentsu Hungary Kft., 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
 • GroupM, 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park, B/1. emelet
 • Matterkind CEE, 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 41.
 • Vodafone Magyarország, 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
 • A Barion egyéb adatfeldolgozó partnerei

2021.01.01

Adatok betöltése folyamatban...